STEEL AND LOFT

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

a

Biuro obsługi klienta

575 673 899
info@steelandloft.pl

Regulamin STEEL AND LOFT

obowiązujący od dnia 1 maja 2020 roku z późniejszymi zmianami.

Niniejszy regulamin (w dalszej części dokumentu zwany: „Regulaminem”) utworzony
został w oparciu o treść następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy
z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647 ze zm.) Został on
udostępniony usługobiorcy bezpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu
udostępnione we wskazany powyżej sposób.
Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres oraz warunki usług świadczonych
na jego podstawie drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania
umów.
W Regulaminie określone zostały zasady prowadzenia przez usługodawcę działalności
handlowej za pośrednictwem strony internetowej, w tym zasady składania zamówień,
zasady zawierania umów sprzedaży na odległość, zasady uiszczania przez
usługobiorców cen za nabywane produkty i usługi oraz ich zwrotu, a także zasady
dostarczania usługobiorcom przesyłek, zasady zgłaszania przez nich reklamacji oraz
zasady ich rozpatrywania przez usługodawcę, a także zasady dotyczące prawa
odstąpienia od umowy.
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz
prowadzenia działalności handlowej w sposób zgodny z Regulaminem, ustawą z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz
ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze
zm.). Wszelkie postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy
powyższych ustaw pozostają nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy
odpowiednich ustaw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w związku
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Usługodawca podejmuje niezbędne środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia. Obejmują one w
szczególności czynności zmierzające do zapobieżenia pozyskaniu i modyfikacji przez
osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych w związku ze świadczeniem
usług. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych poprzez stosowanie
protokołu SSL (Secure Socket Layer).
Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych nawiązanych przez
strony po dniu jego wejścia w życie.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Firma steelandloft prowadzona pod adresem: https://steelandloft.pl/ prowadzony
jest przez Andrzeja Nowaka z siedzibą w Warszawie Puławska 34 hala 24b, kod
pocztowy: 05-500 Piaseczno, pod numerem NIP: 5213231200, REGON:
142114676 w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
2. Kontakt z steelandloft możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów
komunikacyjnych
1. poczty elektronicznej: in**@st**********.pl
2. za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce kontakt
3. pisemnie na adres: Steel and Loft Andrzej Nowak
ulica: Łukowa 3/80, 02-767 Warszawa

3. Za wyjątkiem postanowień wyraźnie wyodrębnionych, Regulamin skierowany
jest do Konsumentów.

§2.
Definicje

Ilekroć Regulamin posługuje się wymienionymi poniżej terminami, należy przez nie
rozumieć:
1. Firma steelandloft prowadzona pod
adresem: https://steelandloft.pl/ prowadzona jest przez Andrzeja Nowaka z
siedzibą w Warszawie Puławska 34 hala 24b, kod pocztowy: 05-500 Piaseczno,
pod numerem NIP: 5213231200, REGON: 142114676 w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18
roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego na
dokonywanie czynności w Sklepie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca ze Sklepu.
3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną,
zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Przedsiębiorca – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego, Klient dokonujący
z steelandloft.pl czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem osoby fizycznej,
zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Zamówienie – złożone za pośrednictwem strony oświadczenie woli Klienta
stanowiące złożenie steelandloft.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży na
odległość za pośrednictwem strony internetowej.

6. Czas realizacji – przewidywany czas od momentu złożenia zamówienia przez
Klienta na stronie steelandloft.pl, do momentu wytworzenia (w przypadku
Towarów nieprefabrykowanych) i skompletowania przedmiotu Zamówienia, a
następnie skierowania go do dostarczenia Klientowi.
7. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28).
8. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, która może stanowić
przedmiot Zamówienia.
9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2014 r. poz. 121).
10. Cena – wyrażona w PLN, zawierająca podatki, niezawierająca kosztów
dotyczących ewentualnych opłat celnych i kosztów dostawy, kwota
obejmująca wynagrodzenie steelandloft.pl z tytułu wyprodukowania i
sprzedaży Towaru.

§3.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. steelandloft.pl świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w
szczególności na stałym umożliwianiu Klientowi przeglądania przykładowych
realizacji, składania za jego pośrednictwem Zamówień oraz przesyłania
indywidualnych zapytań dotyczących Towarów w szczególności drzwi
stalowych oraz konstrukcji o charakterze loftowym.
2. Klient zobowiązany jest do:

1. korzystania ze strony steelandloft.pl w sposób zgodny z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami
Regulaminu,
2. korzystania ze strony steelandloft.pl zgodnie z dobrymi obyczajami
oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze
bezprawnym,
4. korzystania ze strony steelandloft.pl w sposób niezakłócający jego
funkcjonowania,

5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony
steelandloft.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub
umieszczaniu w ramach strony steelandloft.pl niezamówionej
informacji handlowej (spamu).

§4.
Zamówienia

1. Zawarte na stronie steelandloft.pl informacje o Towarach stanowią dla
Klientów zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
cywilnego. Składając Zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy w
rozumieniu art. 66 1 1 Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest nabycie
Towaru za wynagrodzeniem
2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez email: in**@st**********.pl

1. w przypadku Towarów nieprefabrykowanych klient jest zobowiązany
do szczegółowego określenia ich indywidualnych parametrów i cech
w szczególności:
wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie
potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane
w celu prawidłowego złożenia zamówienia i późniejszego montażu.
Zamawianie towarów na podstawie zdjęcia lub rysunku bez
określenia dokładnych wymiarów, cech jest możliwe wyłącznie na
odpowiedzialność klienta.
Dokonywane pomiary przez pracowników firmy steel and loft są
dokonywane z najwyższą starannością jednak mają charakter
wyłącznie informacyjny i muszą zostać ostatecznie zaakceptowane
przez klienta który wyraża na nie zgodę poprzez dokonanie
płatności na podstawie faktury Pro-forma.
2. dokonanie płatności na podstawie faktury Pro-forma jest
potwierdzeniem zawarcia umowy z firmą Steel and Loft oraz
akceptację wymiarów oraz szczegółów.
3. wpisanie danych do faktury, jeżeli faktura ma zostać wystawiona,
4. wpisanie adresu poczty elektronicznej, na który ma nastąpić
wysłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia,

5. dokonanie płatności na podstawie faktury Pro-forma oznacza zapoznanie
się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu który jest ogólnodostępny
na stronie https://steelandloft.pl/regulamin/
6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia skuteczne złożenie
Zamówienia.
7. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych niezbędnych do realizacji

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny w wysokości określonej na
fakturze proforma w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży
Towaru z wykorzystaniem jednej z następujących form płatności:
1. przelewem na następujący numer rachunku bankowego Andrzej
Nowak 72 1030 0019 0109 8501 0150 0602

4. W przypadku, gdy Klient nie uiści na rzecz Steel and Loft ceny w terminie, o
którym mowa w ust. poprzedzającym, Steel and Loft zastrzega sobie prawo
do anulowania całości Zamówienia Steel and Loft będzie zwolniony z
realizacji Zamówienia).
5. Składając Zamówienie Klient oświadcza o wyrażeniu zgody na wystawianie i
udostępnianie przez reno-reno.pl faktur w formie elektronicznej. Zgoda, o
której mowa w ust. poprzedzającym, jest równoznaczna z rezygnacją z
otrzymywania faktur w formie papierowej.
6. Steel and Loft informuje, że z uwagi na specyfikę produktów oraz materiałów
używanych do wytwarzania Towarów, w tym w szczególności drzwi (stal,
szkło etc.), możliwe jest występowanie różnic w ich barwach, zwłaszcza
wynikające z ustawień monitora Klienta, a także fakturze. Drzwi loftowe
wytwarzane przez Steel and Loft są produktami wytwarzanymi ręcznie w
sposób rzemieślniczy i spełniają w całości defnicję towaru
nieprefabrykowanego wyprodukowanego według specyfikacji klienta służąc
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Klient akceptuje i rozumie,
iż produkty o charakterze loftowym mogą posiadać i posiadają nierówności,
zmienną fakturę, brak idealnie równych połączeń, niesymetrzyczne odstępy
etc. co nadaje im charakteru rzemieślniczego, loftowego i spełnia założenia
takiego stylu rozróżniając go od produktów wytwarzanych masowo przez
maszyny.

§5.
Ceny

1. Podane w kalkulacjach udostępnionych drogą e-meilową Ceny Towarów
wyrażone są w PLN nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat
celnych i kosztów dostawy. Zawierają dokładnie to co zostało na nich
określone.
2. Koszty montażu uzależnione są od ilości i rodzaju zamawianego towaru i są
każdorazowo podawane w kalkulacji.

§6.

Sposoby dostawy, czas realizacji

1. Przedmiot Zamówienia może zostać dostarczony na terytorium RP.
2. Steel and Loft relizuje dostawy osobiście transportem wyspecjalizowanym.
3. W przypadku niedostarczenia Przedmiotu Zamówienia z przyczyny, za które
nie odpowiada Steel and Loft (błędny adres, nieobecność Klienta w miejscu
zamieszkania), ponowny koszt dostawy będzie wynosi odpowiednio: 300,00
złotych w przypadku drzwi (za kazde drzwi) i będzie on w całości obciążał
Klienta.
4. Przedmiot Zamówienia dostarczony zostanie w Dniu Roboczym lub innym
okreśłonym z klientem.
5. Koszty dostawy ponosi Klient.
6. Czas realizacji Zamówienia liczy się od dnia otrzymania przez Steel and Loft
zapłaty lub ostatecznego pomiaru dokonanego u klienta. W przypadku
zakupu drzwi nieprefabrykowanych czas realizacji i montażu może się
wydłużyć w szczególności z powodów na ktróre Steel and Loft nie ma wpływu
jak proces produkcyjny oparty o współpracę z innymi firmami to jest: lakiernia,
piaskowanie i inne na które Steel and Loft nie ma wpływu.
7. O stanie realizacji Zamówienia Klient informowany jest za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

§7.
Reklamacje

1. Steel and Loft zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad
fizycznych i prawnych. Steel and Loft ponosi odpowiedzialność za wady
Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Żadne
z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień przysługujących
Klientowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na
terytorium RP.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

1. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:
in**@st**********.pl
2. w formie pisemnej na adres: Steel and Loft Andrzej Nowak ul.
Łukowa 3/80, 02-767 Warszawa

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko,
adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, a także oznaczenie
reklamowanego Towaru, datę jego nabycia oraz dokładny opis wady
reklamowanego Towaru wraz z datą jej stwierdzenia i preferowany sposób
poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towaru to jest
potwierdzenie opłacenia pełnej kwoty wynikającej z faktury, jak np.
potwierdzenie przelewu za fakturę.
4. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży określonej fakturą
pozostaje własnością sprzedawcy to jest firmy Steel and Loft zgodnie z art
589 k.c. Niezapłacenie w uzgodnionym terminie będzie prowadziło do
odebrania towaru przez sprzedawcę.

5. W przypadku reklamacji Klient traci przyznany rabat.

6. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien również złożyć oświadczenie o
preferowanym sposobie rozwiązania powstałego problemu na wypadek
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Steel and Loft.
7. Steel and Loft rozpatrzy i ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia Klient zostanie poinformowany zgodnie z
danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego,
Steel and Loft zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie.

§8.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Steel and Loft informuje, że po zakończeniu rozpatrywania reklamacji
zgłaszającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu
zgłaszający może w szczególności posłużyć się jedną z alternatywnych metod
rozwiązywania krajowych i transgranicznych sporów konsumenckich (ADR), w
tym mediacją, arbitrażem, postępowaniem przed komisją skargową lub sądem
polubownym lub skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania
sporów (ODR).
2. Szczegółowe informacje w przedmiocie pozasądowych sposobów
rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Konsumenckiego (clearing house) funkcjonującego w państwie
zgłaszającego. Europejskie Centrum Konsumenckie (clearing house) pomaga
zgłaszającemu w przekazywaniu skarg transgranicznych do odpowiedniego
systemu ADR w państwie Steel and Loft.
3. Zgłaszający może również skorzystać z platformy internetowego systemu
rozstrzygania sporów (ODR) – platforma stanowi punkt dostępu dla
konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu. Jest ona interaktywną stroną internetową, do której
możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach
urzędowych UE, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Skorzystanie z każdego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy
każda ze stron wyrazi na to zgodę.

§9.
Prawo odstąpienia

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i nast., Towary sprzedawane przez Steel and Loft, w
tym w szczególności drzwi, stanowią rzeczy nieprefabrykowane,
wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Są one
rzeczami niepowtarzalnymi, wyprodukowanymi według indywidualnych życzeń
i wytycznych Klienta, niebędącymi przedmiotem masowego obrotu. W
związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której
przedmiotem są powyższe Towary.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
3. Klient korzystający z prawa odstąpienia (o ile przysługuje) każdoroazowo
zobowiązuje się przed wysyłką do Steel and Loft do bezpiecznego
przygotowania Towaru do transportu.
4. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy wygasają powiązane z nią
umowy dodatkowe.

§10.

Polityka prywatności i danych osobowych oraz ich ochrony

1. Wszelkie dane Klienta podawane podczas zamówienia będą wykorzystywane
tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych
działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach
i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r.
2. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Steel and Loft
zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Steel and Loft Andrzej
Nowak ul Łukowa 3/80 02-767 Warszawa. Gromadzone są jedynie dane
osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu
niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia
Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu
potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania
danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia
historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Steel and Loft.
4. Dane podane w trakcie składania zamówienia mogą być przetwarzane
również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko,
adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom
przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie
zleceniem doręczenia przesyłki.
5. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją
płatności za zamówienie.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest
do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą
zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają
tego obowiązujące przepisy prawa.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie
nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
7. Klient w każdym czasie, ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia
swoich danych osobowych.

8. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe
mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i
marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi
oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych.
9. Steel and Loft używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają
się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszej
strony. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po
stronie steelandloft.pl . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć
częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to
małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera.
Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu
do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików
cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną
funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość
korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu
ograniczona lub wyłączona.

§11.
Zamawianie próbek

1. Klient zamawiając próbki zobowiązany jest do podania danych potrzebnych
do realizacji wysyłki – imię, nazwisko, adres dostawy oraz adres mailowy,
telefon.

§12.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejsza część Regulaminu (§ 12) oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Przedsiębiorców.
2. Steel and Loft przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z
Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy
może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Steel and Loft
3. Steel and Loft przysługuje prawo do ograniczenia dostępnych do wyboru
sposobów dostawy Towarów, a także do wymagania dokonania przedpłaty w
całości albo w części.
4. Z chwilą wydania przez Steel and Loft przedmiotu Zamówienia przewoźnikowi
na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem
Zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu Zamówienia. Steel and Loft w takim przypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od
przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania przedmiotu Zamówienia do Przedsiębiorcy za
pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać
przesyłkę w czasie i w sposób przyjętych przy przesyłkach tego rodzaju. W
przypadku, gdy Przedsiębiorca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił
ubytek lub uszkodzenie Towaru, jest on obowiązany dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Steel and
Loft z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Steel and Loft a Przedsiębiorcą zostają
poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Steel and
Loft.

§13.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod następującym adresem:
https://www.steelandloft.pl/regulamin/ w formie umożliwiającej nieograniczone
pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Udostępnienie, utrwalenie i
zabezpieczenie treści umowy zawartej za pośrednictwem Steel and Loft
następuje poprzez przesłanie jej Klientowi na wskazany przez niego adres
poczty elektronicznej.
2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy i Zamówienia
złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z
Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie
znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.05.2020 r.